New Deal


De huisartsgeneeskunde staat voor enorme uitdagingen om de toenemende en veranderende zorgvraag op te vangen. Als praktijk zijn wij al enkele jaren bezig om ons op deze veranderingen voor te bereiden. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk. Stelselmatig hebben wij de laatste jaren het takenpakket van onze verpleegkundige uitgebreid om een kwalitatievere zorg te kunnen leveren. Wij willen op deze ingeslagen weg verdergaan en de komende jaren nog meer inzetten op een betere opvolging van patiënten met chronische ziekten en op preventie. Hierbij willen wij in de toekomst op basis van de gegevens in ons dossier populatiegerichte acties ondernemen (bv oproepen vaccinatie, info preventieve screenings, …)

Een belangrijk obstakel hierin was het financieringssysteem. Tot nu toe bestonden er twee financieringssystemen voor de artsen (per prestatie of een forfait per ingeschreven patiënt). In het prestatiesysteem leidt enkel een fysiek contact met de arts tot een financiering voor de artsen. Dit bemoeilijkt onder andere het inzetten van verpleegkundigen, het uitbouwen van protocollaire zorg en preventie.

Samen met de vertegenwoordigers van de artsen heeft minister Vandenbroucke een nieuw financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde ontwikkeld: het zogenaamde New Deal model.

In het New Deal model zullen de artsen een verminderd honorarium per prestatie krijgen maar daarnaast wel voor elke ingeschreven patiënt (een patiënt met een globaal medisch dossier (GMD) in de praktijk) een forfaitair bedrag per jaar krijgen. Daarnaast zal onze praktijk ook een vergoeding voor de loonkost van de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk krijgen. Op deze manier kunnen wij onze werking verder uitbouwen en willen wij een nog kwalitatievere zorg aanbieden. Voor u als patiënt verandert er niets.

 • Voor consultaties bij de arts blijft u enkel het remgeld betalen. De rest van het
  honorarium wordt automatisch door de verzekeringsinstellingen aan de artsen
  betaald.
 • Voor consultaties bij de verpleegkundige betaalt u niets.
 • Belangrijk is wel dat het GMD verbonden is aan onze praktijk. Vraag dit bij twijfel na
  op het secretariaat.
 • Patiënten die geen GMD in onze praktijk hebben kunnen uitzonderlijk in onze praktijk
  terecht maar betalen een hoger remgeld.

Een inschrijving in onze praktijk is belangrijk om een goed zicht te krijgen op wie onze patiëntenpopulatie is waarvoor wij de zorg willen garanderen. Dit New Deal model zal de volgende 3 jaar verder worden geëvalueerd en bijgestuurd maar wij geloven dat dit een geschikt financieringsmodel is om de huisartsgeneeskunde de nodige veranderingen te laten ondergaan om ook in de toekomst onze rol in het zorglandschap te kunnen blijven waarmaken. Wij starten met dit nieuw financieringsmodel in onze praktijk vanaf april 2024.